• Publications
 • Projects

2021

 • Jiwei YanHao ZhouXi DengPing WangRongjie YanJun YanJian Zhang. Efficient testing of GUI applications by event sequence reduction. Sci. Comput. Program. 201: 102522 (2021)
 • Pei HuangRundong LiMinghao LiuFeifei MaJian Zhang. Efficient SAT-Based Minimal Model Generation Methods for Modal Logic S5. SAT 2021: 225-241
 • Jiwei JinYiqi LvCunjing GeFeifei MaJian ZhangInvestigating the Existence of Costas Latin Squares via Satisfiability Testing. SAT 2021: 270-279

2020

 • Long ZhangZijie LiYang FengZhenyu ZhangWing Kwong ChanJian ZhangYuming Zhou. Improving Fault-Localization Accuracy by Referencing Debugging History to Alleviate Structure Bias in Code Suspiciousness. IEEE Trans. Reliab. 69(3): 1021-1049 (2020)
 • Minghao LiuFan ZhangPei HuangShuzi NiuFeifei MaJian Zhang. Learning the Satisfiability of Pseudo-Boolean Problem with Graph Neural Networks. CP 2020: 885-898
 • Jiwei YanHao LiuLinjie PanJun YanJian ZhangBin LiangMultiple-entry testing of Android applications by constructing activity launching contexts. ICSE 2020: 457-468
 • Linjie PanBaoquan CuiHao LiuJiwei YanSiqi WangJun YanJian Zhang. Static asynchronous component misuse detection for Android applications. ESEC/SIGSOFT FSE 2020: 952-963

2019

 • Cunjing Ge, Feifei Ma, Xutong Ma, Fan Zhang, Pei Huang, Jian Zhang. Approximating Integer Solution Counting via Space Quantification for Linear Constraints. accepted by IJCAI 2019.
 • Pei Huang, Minghao Liu, Ping Wang, Wenhui Zhang, Feifei Ma, Jian Zhang. Solving the Satisfiability Problem of Modal Logic S5 Guided by Graph Coloring. accepted by IJCAI 2019.
 • Pei Huang, Minghao Liu, Cunjun Ge, Feifei Ma, JianZhang. Investigating the Existence of Orthogonal Golf Designs via Satisfiability Testing. accepted by ISSAC 2019.
 • Yepang LiuJue WangLili WeiChang XuShing-Chi CheungTianyong WuJun Yan, Jian Zhang: DroidLeaks: a comprehensive database of resource leaks in Android apps. Empir. Softw. Eng. 24(6): 3435-3483 (2019)
 • Tianyong WuXi DengJun Yan, Jian Zhang: Analyses for specific defects in android applications: a survey. Frontiers Comput. Sci. 13(6): 1210-1227 (2019)

 • Sergey BeregFeifei MaWencheng Wang, Jian Zhang, Binhai Zhu: On some matching problems under the color-spanning model. Theor. Comput. Sci. 786: 26-31 (2019)

 • Chengcheng LvLong ZhangFanping Zeng, Jian Zhang: Adaptive Random Testing for XSS Vulnerability. APSEC 2019: 63-69

 • Linjie PanBaoquan CuiJiwei YanXutong MaJun Yan, Jian Zhang: Androlic: an extensible flow, context, object, field, and path-sensitive static analysis framework for Android. ISSTA 2019: 394-397
 • Xutong MaJiwei YanYaqi LiJun Yan, Jian Zhang: SPrinter: A Static Checker for Finding Smart Pointer Errors in C++ Programs. ASE 2019: 1122-1125
 • Xutong MaJiwei YanJun Yan, Jian Zhang: Reorganizing and Optimizing Post-Inspection on Suspicious Bug Reports in Path-Sensitive Analysis. QRS 2019: 260-271
 • Ping WangJiwei YanXi DengJun Yan, Jian Zhang: Understanding Ineffective Events and Reducing Test Sequences for Android Applications. TASE 2019: 264-272

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • Baiqiang Chen, Jian Zhang. Combinatorial testing with shielding parameters. Proc. APSEC 2010, pp.280-289.
 • Zhongxing Xu, Ted Kremenek, Jian Zhang. A memory model for static analysis of C programs. Proc. ISoLA 2010, Part I, LNCS 6415, pp.535-548.
 • Feifei Ma. Constraint solving techniques for software testing and analysis. ICSE (2) 2010,2010
 • Jifeng Xuan, He Jiang, Zhilei Ren, Jun Yan, Zhongxuan Luo: Automatic Bug Triage using Semi-Supervised Text Classification. SEKE 2010: 209-214

2000-2009

1990-1999

 • Jian Zhang, System Description: MCS: Model-based Conjecture Searching. CADE 1999: 393-397
 • Jian Zhang, Shing-Chi Cheung, Samuel T. Chanson, Stress Testing of Distributed Multimedia Software Systems. FORTE 1999: 119-133
 • Jian Zhang, Finite Model Generation and Formal Specification Development. TOOLS (24) 1997: 350-355
 • Jian Zhang, Constructing Finite Algebras with FALCON. J. Autom. Reasoning 17(1): 1-22 (1996)
 • Jian Zhang, Hantao Zhang, Combining Local Search and Backtracking Techniques for Constraint Satisfaction. AAAI/IAAI, Vol. 1 1996: 369-374
 • Jian Zhang, Hantao Zhang, System Description: Generating Models by SEM. CADE 1996: 308-312
 • Jian Zhang, Hantao Zhang, Constraint Propagation in Model Generation. CP 1995: 398-414
 • Jian Zhang, Hantao Zhang, SEM: a System for Enumerating Models. IJCAI 1995: 298-303
 • Jian Zhang, Problems on the Generation of Finite Models. CADE 1994: 753-757
 • 安全攸关软件系统的构造与质量保障方法研究,  国家级, 2014-01--2018-08
 • 软件安全性分析的关键技术与工具,  国家级, 2015-01--2016-12
 • Extended Research on Satis ability. National Natural Science Foundation of China (NSF China), Grant No. 61100064. (Principal Investigator) 2012.01-2014.12
 • Crucial Algorithms for Test Cases in Railway Control System. Open Project of State Key Laboratory of Rail Trac Control and Safety, Northern Jiaotong University. (Principal Investigator) 2011.01-2012.12